Dokumenter - Historie

Dokumenter - HistorieWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Artikel 1 - 30 og bilag
Folkeforbundets pagt

PAGTEN OM NATIONSLAGEN.

DE HØJE KONTRAKTPARTER, For at fremme internationalt samarbejde og til
opnå international fred og sikkerhed ved accept af forpligtelser til ikke at ty til krig af
forskrift om åbne, retfærdige og hæderlige forbindelser mellem nationer ved den faste etablering af
forståelser af folkeretten som den faktiske adfærdsregel blandt regeringer og af
opretholdelse af retfærdighed og en omhyggelig respekt for alle traktatforpligtelser i forbindelse med organiserede handler
folk med hinanden Enig i denne konvention om Folkeforbundet.

ARTIKEL 1.

De oprindelige medlemmer af Folkeforbundet er de af underskriverne, der er navngivet i bilaget til denne pagt, og også sådanne af de andre stater, der er nævnt i bilaget, som skal tiltræde uden forbehold for denne pagt. En sådan tiltrædelse foretages ved en deponering af en erklæring
med sekretariatet inden for to måneder efter ikrafttrædelsen af ​​konventionens bekendtgørelse
sendes til alle andre medlemmer af ligaen. Enhver fuldstændigt selvstyrende stat, herredømme eller koloni
ikke nævnt i bilaget kan blive medlem af ligaen, hvis to-
tredjedele af forsamlingen, forudsat at den giver effektive garantier for sin oprigtige hensigt
overholde sine internationale forpligtelser og skal acceptere de regler, der måtte være foreskrevet af
League med hensyn til dets militære, flåde- og luftvåben og bevæbning. Ethvert medlem af ligaen
kan efter to års varsel om sin hensigt om at gøre det trække sig fra ligaen, forudsat at alle
dets internationale forpligtelser og alle dens forpligtelser i henhold til denne pagt skal være opfyldt på
tidspunkt for tilbagetrækning.

ARTIKEL 2.

Ligaens handling i henhold til denne pagt skal udføres ved hjælp af en
Forsamling og råd, med et permanent sekretariat.

ARTIKEL 3.

Forsamlingen består af repræsentanter for foreningens medlemmer. Forsamlingen skal
mødes med angivne intervaller og fra tid til anden som lejlighed kan kræve på ligaens sæde eller kl
et andet sted, der kan besluttes. Forsamlingen kan behandle ethvert spørgsmål på sine møder
inden for Ligaens indsatsområde eller påvirker verdensfreden. Ved møder i
Forsamling Hvert medlem af ligaen har én stemme og må ikke have mere end tre
Repræsentanter.

ARTIKEL 4.

Rådet består af repræsentanter for de vigtigste allierede og associerede beføjelser,
sammen med repræsentanter for fire andre medlemmer af ligaen. Disse fire medlemmer af
Ligaen vælges af forsamlingen fra tid til anden efter eget skøn. Indtil udnævnelsen
af repræsentanterne for de fire medlemmer af ligaen, der først blev valgt af forsamlingen,
Repræsentanter for Belgien, Brasilien, Spanien og Grækenland er medlemmer af Rådet. Med
godkendelse af forsamlingens flertal kan Rådet udpege yderligere medlemmer af ligaen
hvis repræsentanter altid skal være medlemmer af Rådet; rådet med lignende godkendelse kan
øge antallet af medlemmer af ligaen, der skal vælges af forsamlingen til repræsentation på
Rådet. Rådet mødes fra tid til anden efter behov, og mindst en gang a
år, på sædet i ligaen eller på et andet sted, der kan besluttes. Rådet kan
behandle på dets møder ethvert spørgsmål inden for Ligaens indsatsområde eller påvirke freden
af verden. Ethvert medlem af Ligaen, der ikke er repræsenteret i Rådet, opfordres til at sende en
Repræsentant til at sidde som medlem på ethvert møde i Rådet under behandling af sager
særlig påvirker det pågældende medlems medlem. På møder i Rådet, hver
Medlem af Ligaen repræsenteret i Rådet har én stemme og må ikke have mere end
én repræsentant.

ARTIKEL 5.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne pagt eller ved vilkårene i denne traktat,
beslutninger på ethvert møde i forsamlingen eller i Rådet kræver samtykke fra alle
Medlemmer af Ligaen repræsenteret på mødet. Alle procedureregler ved møder i
Forsamling eller råd, herunder udnævnelse af udvalg til undersøgelse af særligt
spørgsmål, reguleres af forsamlingen eller af Rådet og kan afgøres med et flertal af
medlemmerne af Ligaen repræsenteret på mødet. Det første møde i forsamlingen og
første møde i Rådet indkaldes af præsidenten for Amerikas Forenede Stater.

ARTIKEL 6.

Det faste sekretariat etableres på ligaens sæde. Sekretariatet skal
består af en generalsekretær og de sekretærer og personale, der måtte være påkrævet. Den første sekretær
Generelt er den person, der er nævnt i bilaget; derefter udnævnes generalsekretæren
af Rådet med godkendelse af forsamlingens flertal. Sekretærerne og personalet i
Sekretariatet udnævnes af generalsekretæren med godkendelse af Rådet. Det
Generalsekretæren handler i denne egenskab på alle møder i forsamlingen og i Rådet. Det
sekretariatets udgifter afholdes af Ligaens medlemmer i overensstemmelse med
fordeling af udgifterne til International Bureau of the Universal Postal Union.

ARTIKEL 7.

Foreningens sæde er etableret i Genève. Rådet kan til enhver tid beslutte, at sædet for
ligaen skal etableres et andet sted. Alle positioner under eller i forbindelse med ligaen,
herunder sekretariatet, skal være åben for mænd og kvinder. Repræsentanter for medlemmerne
af ligaen og ligaets embedsmænd, når de beskæftiger sig med ligaens forretninger, skal nyde
diplomatiske privilegier og immuniteter. Bygninger og anden ejendom besat af Ligaen eller
dets embedsmænd eller af repræsentanter, der deltager i dets møder, er ukrænkelige.

ARTIKEL 8.

Medlemmerne af Ligaen erkender, at opretholdelse af fred kræver reduktion af
nationale bevæbning til det laveste punkt i overensstemmelse med national sikkerhed og håndhævelse af
fælles handling af internationale forpligtelser. Rådet under hensyntagen til det geografiske
situation og omstændigheder i hver stat, udarbejder planer for en sådan reduktion for
overvejelse og handling fra de flere regeringer. Sådanne planer skal genovervejes
og revision mindst hvert tiende år. Efter at disse planer er blevet vedtaget af flere
Regeringer, grænserne for oprustning deri fastsat må ikke overskrides uden samtykke
af Rådet. Medlemmerne af Ligaen er enige om, at fremstilling af private virksomheder af
ammunition og krigsredskaber er åbne for alvorlige indvendinger. Rådet rådgiver om, hvordan det onde
virkninger ledsaget af en sådan fremstilling kan forhindres, idet der tages behørigt hensyn til nødvendighederne ved
de medlemmer af ligaen, som ikke er i stand til at fremstille ammunition og redskaber af
krig nødvendig for deres sikkerhed. Medlemmerne af Ligaen forpligter sig til at udveksle fuldstændigt og ærligt
oplysninger om omfanget af deres bevæbning, deres militære, flåde- og luftprogrammer og
tilstand for sådanne af deres industrier, der kan tilpasses til krigslignende formål.

ARTIKEL 9.

Der nedsættes en permanent kommission, der rådgiver Rådet om gennemførelsen af
bestemmelserne i artikel 1 og 8 og om militære, flåde- og luftspørgsmål generelt.

ARTIKEL 10.

Medlemmerne af Ligaen forpligter sig til at respektere og bevare mod ydre aggression
territorial integritet og eksisterende politisk uafhængighed for alle medlemmer af ligaen. I tilfælde af evt
sådan aggression eller i tilfælde af trusler eller fare for sådan aggression skal Rådet rådgive om
de midler, hvormed denne forpligtelse skal opfyldes.

ARTIKEL 11.

Enhver krig eller krigstrussel, uanset om det umiddelbart påvirker et af medlemmerne af ligaen eller ej,
erklæres hermed bekymrende for hele Ligaen, og Ligaen skal tage enhver handling, der
kan anses for klogt og effektivt at beskytte nationernes fred. I tilfælde af en sådan nødsituation
skulle opstå, skal generalsekretæren straks efter anmodning fra ethvert medlem af ligaen
indkalde til et møde i Rådet. Det erklæres også for at være den venlige ret for hvert medlem af
League for at gøre opmærksom på forsamlingen eller Rådet under alle omstændigheder
påvirker internationale forbindelser, der truer med at forstyrre international fred eller det gode
forståelse mellem nationer, som fred afhænger af.

ARTIKEL 12.

Medlemmerne af ligaen er enige om, at hvis der skulle opstå en konflikt mellem dem, vil der sandsynligvis blive ført
til et brud, vil de forelægge sagen enten for voldgift eller for undersøgelse fra Rådet, og de
accepterer under ingen omstændigheder at ty til krig før tre måneder efter voldgiftsdommernes tildeling eller rapporten af
Rådet. Under alle omstændigheder i henhold til denne artikel sker voldgiftskendelsen inden for en
rimelig tid, og Rådets rapport udarbejdes senest seks måneder efter forelæggelsen
af tvisten.

ARTIKEL 13.

Medlemmerne af ligaen er enige om, at hver gang der opstår en tvist mellem dem, som de
erkender at være egnet til at forelægges for voldgift, og som ikke kan løses tilfredsstillende
diplomati, vil de underkaste hele emnet for voldgift. Tvister om fortolkningen
af en traktat, hvad angår ethvert spørgsmål om folkeret, om eksistensen af ​​enhver kendsgerning, som hvis
etableret ville udgøre et brud på enhver international forpligtelse, eller hvad angår omfang og art
af den erstatning, der skal foretages eller et sådant brud, erklæres at være blandt dem, der generelt er
egnet til forelæggelse for voldgift. Til behandling af en sådan tvist domstolen i
voldgift, som sagen henvises til, er den domstol, der er aftalt mellem parterne i tvisten eller
fastsat i enhver konvention, der eksisterer mellem dem. Medlemmerne af ligaen er enige om, at de vil
udføre i god tro enhver pris, der kan ydes, og at de ikke vil ty til krig
mod et medlem af ligaen, der overholder dette. I tilfælde af manglende gennemførelse
en sådan tildeling, foreslår Rådet, hvilke skridt der skal tages for at få virkning heraf.

ARTIKEL 14.

Rådet formulerer og forelægger foreningens medlemmer for vedtagelsesplaner for
oprettelse af en permanent domstol for international retfærdighed. Domstolen er kompetent til at høre
og afgøre enhver tvist af international karakter, som parterne forelægger den. Det
Retten kan også afgive en rådgivende udtalelse om enhver tvist eller spørgsmål, som Rådet henviser til den
eller af forsamlingen.

ARTIKEL 15.

Hvis der skulle opstå mellem medlemmer af ligaen enhver tvist, der sandsynligvis ville føre til et brud, hvilket
ikke forelægges voldgift i overensstemmelse med artikel 13, er medlemmerne af ligaen enige om, at
de vil forelægge sagen for Rådet. Enhver part i tvisten kan foretage en sådan fremlæggelse pr
underretter generalsekretæren om tvistens eksistens, som vil gøre alt nødvendigt
ordninger for en fuldstændig undersøgelse og behandling heraf. Til dette formål er parterne i
tvist sender så hurtigt som muligt meddelelse til generalsekretæren om deres sag
med alle relevante fakta og papirer, og Rådet kan straks pålægge offentliggørelsen heraf.
Rådet bestræber sig på at løse tvisten, og hvis en sådan indsats lykkes,
en erklæring skal offentliggøres med sådanne fakta og forklaringer vedrørende tvisten og
betingelser for afvikling heraf, som Rådet finder passende. Hvis tvisten ikke afgøres på denne måde,
Rådet skal enten enstemmigt eller med et flertal afstemme og offentliggøre en rapport, der indeholder en
redegørelse for tvistens fakta og de anbefalinger, der anses for rimelige og korrekte
herved kan ethvert medlem af Ligaen, der er repræsenteret i Rådet, offentliggøre en erklæring
af tvistens fakta og dens konklusioner vedrørende den samme. Hvis en rapport fra Rådet er
enstemmigt godkendt af medlemmerne heraf andre end repræsentanterne for en eller flere af de
parter i tvisten, er medlemmerne af ligaen enige om, at de ikke vil gå i krig med noget parti
til tvisten, der er i overensstemmelse med rapportens anbefalinger. Hvis Rådet ikke når en
rapport, som er enstemmigt godkendt af medlemmerne heraf, bortset fra repræsentanterne for
en eller flere af tvistens parter, forbeholder Ligaens medlemmer sig retten
at træffe de foranstaltninger, som de finder nødvendige for at opretholde ret og retfærdighed. Hvis
tvist mellem parterne hævdes af en af ​​dem og findes af Rådet at opstå som følge af en
spørgsmål, der ifølge folkeretten udelukkende er inden for denne parts, Rådet, nationale jurisdiktion
skal aflægge rapport herom og fremsætte ingen anbefalinger med hensyn til afviklingen. Rådet kan under alle omstændigheder
i henhold til denne artikel henvise tvisten til forsamlingen. Tvisten skal henvises på anmodning af
hver af parterne i tvisten, forudsat at en sådan anmodning fremsættes inden for fjorten dage efter
forelægelse af tvisten for Rådet. Under alle omstændigheder henvist til forsamlingen gælder alle bestemmelserne i
denne artikel og artikel 12 vedrørende Rådets handlinger og beføjelser finder anvendelse på
Forsamlingens handlinger og beføjelser, forudsat at en rapport, der er udarbejdet af forsamlingen, hvis den er enig
af repræsentanterne for de medlemmer af Ligaen, der er repræsenteret i Rådet, og af a
flertallet af de andre medlemmer af ligaen, eksklusiv i hvert tilfælde af repræsentanterne for
parterne i tvisten skal have samme kraft som en rapport fra Rådet, som alle er enige i
andre medlemmer heraf end repræsentanterne for en eller flere af parterne i tvisten.

ARTIKEL 16.

Skulle et medlem af ligaen tage til krig for at se bort fra sine pagter i henhold til artikel 12, 13,
eller 15, skal det ipso facto anses for at have begået en krigshandling mod alle andre medlemmer af
League, som hermed forpligter sig til straks at udsætte den for afbrydelse af al handel eller finans
forbindelser, forbuddet mod al samkvem mellem deres nationer og statsborgere i
pagtbrudstat og forhindring af al økonomisk, kommerciel eller personlig omgang
mellem statsborgere i den pagtbrudende stat og statsborgere i enhver anden stat, uanset om a
Medlem af ligaen eller ej. Det er Rådets pligt i så fald at henstille til
flere regeringer vedrørte, hvilket effektivt militær-, flåde- eller luftvåben medlemmerne af
Ligaen skal i væsentlig grad bidrage til, at de væbnede styrker bruges til at beskytte pagterne i
Liga. Ligaens medlemmer er endvidere enige om, at de gensidigt vil støtte hinanden i
de finansielle og økonomiske foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel, for at minimere
tab og ulempe som følge af ovenstående foranstaltninger, og at de gensidigt understøtter en
en anden i at modstå eventuelle særlige foranstaltninger rettet mod et af deres antal ved at bryde pagten
Oplys, og at de vil tage de nødvendige skridt for at tillade passage gennem deres område til
kræfter fra et af medlemmerne af Ligaen, der samarbejder om at beskytte pagterne i
Liga. Ethvert medlem af Ligaen, der har overtrådt en pagt i Ligaen, kan erklæres
ikke længere at være medlem af ligaen ved en afstemning i Rådet, der er enig i
Repræsentanter for alle de andre medlemmer af Ligaen repræsenterede derpå.

ARTIKEL 17.

I tilfælde af en tvist mellem et medlem af ligaen og en stat, der ikke er medlem af
Liga, eller mellem stater, der ikke er medlemmer af foreningen, staten eller staterne, ikke medlemmer af
Ligaen opfordres til at acceptere forpligtelserne ved medlemskab af Ligaen med henblik på
en sådan tvist på de betingelser, som Rådet finder rimelige. Hvis en sådan invitation accepteres, vil
bestemmelserne i artiklerne 12 til 16 finder anvendelse med de ændringer, der måtte anses for
nødvendigt af Rådet. Når en sådan opfordring er givet, skal Rådet straks iværksætte
en undersøgelse af omstændighederne i tvisten og anbefale sådanne handlinger, som kan synes bedst og
mest effektive under omstændighederne. Hvis en sådan opfordret stat nægter at acceptere forpligtelserne i
medlemskab af Ligaen med henblik på en sådan tvist, og skal ty til krig mod a
Medlem af ligaen, bestemmelserne i artikel 16 finder anvendelse over for staten
sådan handling. Hvis begge parter i tvisten, når de inviteres, nægter at acceptere forpligtelserne i
medlemskab af Ligaen med henblik på en sådan tvist, kan Rådet træffe sådanne foranstaltninger og
fremsætte anbefalinger, der forhindrer fjendtligheder og vil resultere i afvikling af
bestride.

ARTIKEL 18.

Enhver traktat eller internationalt engagement, der herefter indgås af et medlem af ligaen, skal
registreres straks i sekretariatet og offentliggøres hurtigst muligt af det. Ingen
sådan traktat eller internationalt engagement er bindende, indtil det er registreret.

ARTIKEL 19.

Forsamlingen kan fra tid til anden rådgive om genovervejelse af medlemmer af Ligaen af
traktater, der er blevet uanvendelige, og hensynet til internationale forhold, hvis
fortsættelse kan bringe verdens fred i fare.

ARTIKEL 20.

Medlemmerne af ligaen er enigt enige om, at denne pagt accepteres som at ophæve alle
forpligtelser eller forståelser i øvrigt, som er i strid med vilkårene herfor og højtideligt
forpligte sig til, at de herefter ikke vil indgå engagementer, der ikke er i overensstemmelse med vilkårene herfor.
I tilfælde af at et medlem af ligaen, før han bliver medlem af ligaen, har
har påtaget sig alle forpligtelser, der er i strid med betingelserne i denne pagt, er det pligt til sådanne
Medlemmet skal straks tage skridt til at opnå frigivelse fra sådanne forpligtelser.

ARTIKEL 21.

Intet i denne pagt anses for at påvirke gyldigheden af ​​internationale engagementer, f.eks
som traktater om voldgift eller regionale forståelser som Monroe -doktrinen til sikring af
opretholdelse af fred.

ARTIKEL 22.

Til de kolonier og territorier, der som følge af den sene krig er ophørt med at være under suverænitet i de stater, der tidligere styrede dem, og som er beboet af folk, der endnu ikke er i stand til at stå alene under de anstrengende forhold i den moderne verden, der bør anvendes princippet om, at velbefindende og udvikling af sådanne folk udgør en civilisations hellige tillid, og at værdipapirer til udførelse af denne tillid bør inkorporeres i denne
Pagt. Den bedste metode til at give dette princip praktisk effekt er, at vejledning af sådanne
folk bør overlades til avancerede nationer, der på grund af deres ressourcer, deres erfaring
eller deres geografiske position bedst kan påtage sig dette ansvar, og som er villige til at acceptere
det, og at denne vejledning skulle udøves af dem som Mandatorier på Ligaens vegne. Det
mandatets karakter skal variere alt efter udviklingsstadiet for folket, den
territoriets geografiske situation, dets økonomiske forhold og andre lignende omstændigheder.
Visse samfund, der tidligere tilhørte det tyrkiske imperium, har nået et udviklingsstadium
hvor deres eksistens som uafhængige nationer midlertidigt kan anerkendes underlagt
udførelse af administrativ rådgivning og bistand fra en obligatorisk, indtil det er muligt
stå alene. Disse samfunds ønsker skal være en hovedovervejelse ved udvælgelsen af
det obligatoriske. Andre mennesker, især dem i Centralafrika, er på et sådant tidspunkt, at
Obligatorisk skal være ansvarlig for administrationen af ​​territoriet under betingelser, der vil
garantere samvittigheds- og religionsfrihed, kun underlagt opretholdelse af den offentlige orden og
moral, forbud mod misbrug såsom slavehandel, våbentrafik og spiritustrafik og
forebyggelse af etablering af befæstninger eller militær- og flådebaser og af militær
uddannelse af de indfødte til andre formål end politiformål og forsvar af territorium, og vil også
sikre lige muligheder for handel og handel for andre medlemmer af ligaen. Der er
territorier, såsom Sydvestafrika og visse af de sydlige Stillehavsøer, som på grund af
sparsommelighed af deres befolkning, eller deres lille størrelse, eller deres afsides beliggenhed fra centrene i
civilisation eller deres geografiske sammenhæng til det obligatoriske område og andre
omstændigheder, kan bedst administreres i henhold til lovgivningen i det obligatoriske som integrerede dele af dets
område, underlagt ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger af hensyn til den oprindelige befolknings interesser. I
hvert tilfælde af mandat, skal Obligatorisk forelægge Rådet en årlig rapport med henvisning til
territorium forpligtet til sit ansvar. Graden af ​​autoritet, kontrol eller administration, der skal udøves
af den obligatoriske skal, hvis det ikke tidligere er aftalt af medlemmerne af ligaen, være udtrykkeligt
fastlagt i hvert enkelt tilfælde af Rådet. Der nedsættes en permanent kommission til at modtage og
undersøge mandatoriernes årsrapporter og rådgive Rådet om alle spørgsmål vedrørende
overholdelse af mandaterne.

ARTIKEL 23.

Med forbehold af og i overensstemmelse med bestemmelserne i internationale konventioner, der eksisterer eller i det følgende
blive enige om, vil medlemmerne af ligaen: (a) bestræbe sig på at sikre og opretholde fair og
menneskelige arbejdsforhold for mænd, kvinder og børn, både i deres egne lande og i alle
lande, som deres kommercielle og industrielle forbindelser strækker sig til, og til det formål vil
etablere og vedligeholde de nødvendige internationale organisationer (b) forpligte sig til at sikre retfærdighed
behandling af de indfødte indbyggere i territorier under deres kontrol; © vil overlade Ligaen til
det generelle tilsyn med gennemførelsen af ​​aftaler med hensyn til trafikken hos kvinder og
børn og trafikken i opium og andre farlige stoffer; (d) overlader Ligaen til
generelt tilsyn med handel med våben og ammunition med de lande, hvor kontrollen med
denne trafik er nødvendig i den fælles interesse; (e) vil sørge for at sikre og vedligeholde
kommunikationsfrihed og transit og rimelig behandling af alle medlemmers handel
af ligaen. I den forbindelse ødelagde regionernes særlige nødvendigheder under krigen
1914-1918 skal huskes på; (f) vil bestræbe sig på at tage skridt i internationale spørgsmål
bekymring for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme.

ARTIKEL 24.

Alle internationale kontorer, der allerede er etableret, skal placeres under Ligaens ledelse
ved generelle traktater, hvis parterne i sådanne traktater er enige. Alle sådanne internationale bureauer og alt
kommissioner til regulering af sager af international interesse, der herefter oprettes, skal være
placeret under ligaens ledelse. I alle spørgsmål af international interesse, der er reguleret
ved generelle konventioner, men som ikke er underlagt kontrol af internationale bureauer eller
kommissioner, skal ligasekretariatet, med forbehold af Rådets samtykke, og hvis det ønskes
af parterne, indsamle og distribuere alle relevante oplysninger og yde enhver anden bistand
hvilket kan være nødvendigt eller ønskeligt. Rådet kan som en del af udgifterne til
Sekretariat for udgifter til ethvert bureau eller kommission, der er placeret under ledelse af
Liga.

ARTIKEL 25.

Medlemmerne af Ligaen er enige om at tilskynde og fremme etablering og samarbejde af
behørigt godkendte frivillige nationale Røde Kors -organisationer med det formål at forbedre
sundhed, forebyggelse af sygdom og afbødning af lidelser i hele verden.

ARTIKEL 26.

Ændringer af denne pagt træder i kraft, når de ratificeres af medlemmerne af den liga, hvis
repræsentanter sammensætter Rådet og med et flertal af medlemmerne af Ligaen hvis
Repræsentanter sammensætter forsamlingen. Ingen sådan ændring forpligter ethvert medlem af ligaen
hvilket betegner sin uenighed herom, men i så fald skal den ophøre med at være medlem af ligaen.

BILAG.

I. OPRINDELIGE MEDLEMMER I LEAGUE OF NATIONS SIGNATORIES OF TRATATY
AF FRED.

USA, AMERIKA, BELGIEN, BOLIVIEN, BRAZIL, BRITISK RIGE,
CANADA, AUSTRALIEN, SYD AFRIKA, NEW ZEALAND, INDIEN, KINA, CUBA,
ECUADOR, FRANKRIG, GRÆKENLAND, GUATEMALA, HAITI, HEDJAZ, HONDURAS, ITALIEN,
JAPAN, LIBERIEN, NICARAGUA, PANAMA, PERU, POLEN, PORTUGAL, ROUMANIA,
SERB-CROAT-SLOVENE STATE, SIAM, CZECHO-SLOVAKIA, URUGUAY

STATER INVITERET AT TILGÅE TIL PAGTEN.

ARGENTINSK REPUBLIK, CHILE, COLOMBIA, DANMARK, NEDERLANDENE, NORGE,
PARAGUAY, PERSIEN, SALVADOR, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ, VENEZUELA.

II. FØRSTE SEKRETARGENERAL FOR NATIONSLAGEN.

Den ærede sir James Eric Drummond, K.C.M.G., C.B.

Artikel 27-30 Tysklands grænser DEL II.

TYSKLANDS GRÆNSE.

ARTIKEL 27.

Tysklands grænser bestemmes som følger:

1. Med Belgien:

Fra det fælles punkt til de tre grænser i Belgien, Holland og Tyskland og i det sydlige
retning: den nordøstlige grænse for det tidligere territorium i neutrale Moresnet 'derefter den østlige
grænsen for Kreis of Eupen, derefter grænsen mellem Belgien og Kreis of Montjoie, dengang
den nordøstlige og østlige grænse af Kreis of Malmedy til dets kryds med grænsen til
Luxemburg.

2. Med Luxembourg:

Grænsen den 3. august 1914 til dets kryds med Frankrigs grænse den 18. juli 1870.

3. Med Frankrig:

Grænsen den 18. juli 1870 fra Luxemburg til Schweiz med forbeholdene i artikel
48 i sektion IV (Saar -bassinet) i del III.

4. Med Schweiz:

Den nuværende grænse.

5. Med Østrig.

Grænsen den 3. august 1914 fra Schweiz til Tjekkoslovakiet som defineret i det følgende.

6. Med Tjekko-Slovakiet:

Grænsen den 3. august 1914 mellem Tyskland og Østrig fra dets kryds med den gamle
administrativ grænse, der adskiller Bøhmen og provinsen Øvre Østrig til punktet nord for
den fremtrædende af den gamle provins østrigske Schlesien beliggende cirka 8 kilometer øst for Neustadt.

7. Med Polen:

Fra det ovenfor definerede punkt til et punkt, der skal fastgøres på jorden cirka 2 kilometer øst for
Lorzendorf: fronten, som den vil blive fastsat i overensstemmelse med artikel 88 i denne traktat; derfra
i nordlig retning til det punkt, hvor den administrative grænse for Posnania krydser floden
Bartsch: en linje, der skal fastgøres på jorden og efterlader følgende placke i Polen: Skorischau,
Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Koscl, Schreibersdorf, Rippin,
Furstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johallnisdorf, Modzenowe, Bogdaj og i
Tyskland: Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg,
Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tscheschen Hammer; derfra
den administrative grænse for Posnania nordvestover til det punkt, hvor den skærer Rawitsch-
Herrnstadt jernbane; derfra til det punkt, hvor den administrative grænse for Posnania skærer
Reisen-Tschirnau vej: en linje, der skal fastgøres på jorden, der passerer vest for Triebusch og Gabel og
øst for Saborwitz; derfra den administrative grænse for Posnania til dets kryds med den østlige
administrativ grænse for Kreis fra Fraustadt; derfra i nordvestlig retning til et punkt til
vælges på vejen mellem landsbyerne Unruhstadt og Kopnitz: en linje, der skal fastsættes på
jorden passerer vest for Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel og øst for Ulbersdorf,
Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten: derfra i nordlig retning mod den nordligste
punktet ved Chlop -søen: en linje, der skal fastgøres på jorden efter søernes medianlinje; det
byen og stationen i Bentschen dog (herunder krydset mellem linjerne
Schwiebus-Bentschen og Zullichau-Bentschen) tilbage på polsk område; derfra i en
nordøstlig retning til krydset mellem grænserne for Kreise of Schwerin,
Birnbaum og Meseritz: en linje, der skal fastgøres på jorden, der passerer øst for Betsche; derfra i en
nordlig retning grænsen, der adskiller Kreise af Schwerin og Birnbaum, derefter i en
østlig retning den nordlige grænse af Posnania til det punkt, hvor den skærer floden Netze;
derfra opstrøms til dets sammenløb med Kaddow: Netzes forløb; derfra opstrøms til a
punkt, der skal vælges cirka 6 kilometer sydøst for Schneidemuhl: Kuddowens forløb; derfra
nord-østpå til det sydligste punkt for den, der lejer den nordlige grænse til Posnania
cirka 5 kilometer vest for Stahren: en linje, der skal fastgøres på jorden, forlader
SchneidemuhlKonitz jernbane i dette område helt på tysk område; derfra grænsen til
Posnania nordøstlig til det højeste punkt gør det cirka 15 kilometer øst for Flatow;
derfra nordøstlig til det punkt, hvor floden Kamionka møder den sydlige grænse af
Kreis of Konitz cirka 3 kilometer nordøst for Grunau: en linje, der skal fastgøres på jorden, forlader
følgende steder til Polen: Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau og til Tyskland: Gr.
Butzig, Cziskowo, Battrow, Bock, Grunau; derfra i nordlig retning grænsen mellem
Kreise af Konitz og Schlochau til det punkt, hvor denne grænse skærer floden Brahe; derfra til
et punkt på grænsen til Pommern 15 kilometer øst for Rummelsburg: en linje, der skal fastsættes på
jorden forlader følgende steder i Polen: Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen og i Tyskland:
Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau; derefter grænsen til Pommern i østlig retning
til dets kryds med grænsen mellem Kreise of Konitz og Schlochau; derfra nordpå
grænsen mellem Pommern og Vestpreussen til punktet ved floden Rheda omkring 3
kilometer nordvest for Gohra, hvor floden ledsages af en tilløb fra nordvest; derfra
til et punkt, der skal vælges i Piasnitz-flodens sving omkring 1 1/2 kilometer nordvest for
Warschkau: en linje, der skal fastgøres på jorden; derfra denne flod nedstrøms, derefter den mediane linje af
Lake Zarnowitz, dengang den gamle grænse for Vestpreussen til Østersøen. 8. Med Danmark:

Grænsen vil blive fastsat i overensstemmelse med artikel 109 til III i del III, afsnit XII
(Slesvig).

ARTIKEL 28.

Grænserne for Østpreussen med forbehold i afsnit IX (Østpreussen) i del III,
vil blive bestemt som følger: fra et punkt på kysten ved Østersøen omkring 1 1/2 kilometer
nord for Probbernau kirke i en retning på omkring 159 ° øst fra ægte nord: en linje, der skal fastgøres på
jorden i omkring 2 kilometer; derfra i en lige linje til lyset ved bøjningen af ​​Elbing
Kanal på omtrent 54 ° 19 1/2 'nordlig bredde, 19 ° 26' længde øst for Greenwich; derfra til
Nogat -flodens østligste munding ved en pejling på cirka 209 ° øst fra sandt nord;
derfra op ad Nogat -flodens løb til det punkt, hvor sidstnævnte forlader Vistula
(Weichsel); derfra op ad den vigtigste navigationskanal for Vistula, derefter den sydlige grænse
of the Kreis of Marienwerder, then that of the Kreis of Rosenberg eastwards to the point where it
meets the old boundary of East Prussia, thence the old boundary between East and West Prussia,
then the boundary between the Kreise of Osterode and Neidenburg, then the course of the river
Skottau downstream, then the course of the Neide upstream to a point situated about 5 kilometres
west of Bialutten being the nearest point to the old frontier of Russia; thence in an easterly direction
to a point immediately south of the intersection of the road Neidenburg-Mlava with the old frontier
of Russia: a line to be fixed on the ground passing north of Bialutten; thence the old frontier of
Russia to a point east of Schmalleningken, then the principal channel of navigation of the Niemen
(Memel) downstream, then the Skierwieth arm of the delta to the Kurisches Haff; thence a straight
line to the point where the eastern shore of the Kurische Nehrung meets the administrative boundary
about 4 kilometres south-west of Nidden; thence this administrative boundary to the western shore
of the Kurische Nehrung.

ARTICLE 29.

The boundaries as described above are drawn in red on a one-in-a- million map which is annexed to
the present Treaty (Map No. 1). [See Introduction.] In the case of any discrepancies between the
text of the Treaty and this map or any other map which may be annexed, the text will be final.

ARTICLE 30.

In the case of boundaries which are defined by a waterway, the terms "course" and "channel" used
in the present Treaty signify: in the case of non-navigable rivers, the median line of the waterway or
of its principal arm, and, in the case of navigable rivers, the median line of the principal channel of
navigation It will rest with the Boundary Commissions provided by the present Treaty to specify in
each case whether the frontier line shall follow any changes of the course or channel which may
take place or whether it shall be definitely fixed by the position of the course or channel at the time
when the present Treaty comes into force.


View previous versions of Office files

Version history in Office only works for files stored in OneDrive or SharePoint in Microsoft 365. For more info, see Save a document to your OneDrive.

Open the file you want to view.

Klik på Fil > Info > Version history.

Select a version to open it in a separate window.

If you want to restore a previous version you've opened, select Restore.

Open the file you want to view.

Gå til Fil > Historie.

Bemærk: Hvis du ikke kan se Historie on your navigation pane it's possible that you actually have a subscription version of Office. Vælg Info button on the navigation pane and see if you can access Version History there.

Select a version to open it in a separate window.

Open the file you want to view.

If you're using Microsoft 365 for Mac, select the name of the document on the title bar of the application, then select Browse Version History.

If you're using Office 2016 or 2019 for Mac, select Fil > Browse Version History.

Select a version to open it in a separate window.

Open the file you want to view.

Gå til Fil > Info > Versionshistorik.

Select a version to open it.

If you want to restore a previous version you've opened, select Restore.

Bemærk: If you sign in with a personal Microsoft account, you can retrieve the last 25 versions. If you sign in with a work or school account, the number of versions will depend on your library configuration.

SharePoint in Microsoft 365 versioning

If you work in a SharePoint in Microsoft 365 environment you have some powerful versioning tools at your fingertips. SharePoint in Microsoft 365 libraries offer version tracking, sharing, and recycle bin storage when you delete something. For more info on versioning in SharePoint in Microsoft 365, see:


How to turn on printed documents history on your Windows 10 computer

1. In the search bar at the bottom-left of your screen, type "Event Viewer." Click on the Event Viewer icon when it appears.

2. Click the arrow next to "Applications and Services Logs" in the left sidebar.

3. In the expanded menu, click to expand "Microsoft."

4. Click to expand "Windows."

5. The list that appears is ordered alphabetically. Scroll down to "P" and click "PrintService."

6. Right-click on "Operational" and select "Properties."

8. When finished, click "Apply," then click "OK" when the changes are finished applying.


Document history for Amazon EKS

The following table describes the major updates and new features for the Amazon EKS User Guide. We also update the documentation frequently to address the feedback that you send us.

A list of all Amazon EKS IAM managed policies and changes that have been made to them since June 17, 2021.

You can now use security groups for pods with Fargate, in addition to using them with Amazon EC2 nodes.

Amazon EKS can now help you manage the CoreDNS and kubeproxy Amazon EKS add-ons for your cluster.

Added Kubernetes version 1.20 support for new clusters and version upgrades.

You can now use the AWS Load Balancer Controller to create Elastic Load Balancers using instance or IP targets.

Amazon EKS now supports adding note taints to managed node groups.

Amazon EKS now supports adding envelope encryption to existing clusters.

Added Kubernetes version 1.19 support for new clusters and version upgrades.

OIDC identity providers can be used with, or as an alternative to AWS Identity and Access Management (IAM).

You can now view details about your managed, self-managed, and Fargate nodes and your deployed Kubernetes workloads in the AWS Management Console.

You can now deploy multiple Spot or On-Demand Instance types to a managed node group.

You can manage add-ons yourself, or let Amazon EKS control the launch and version of an add-on through the Amazon EKS API for clusters running Kubernetes version 1.18 with platform version eks.3 or later.

You can now share an AWS Application Load Balancer across multiple Kubernetes Ingresses. In the past, you had to deploy a separate Application Load Balancer for each Ingress.

You can now deploy a network load balancer (NLB) with IP targets. This enables you to use an NLB to load balance network traffic to Fargate pods and directly to pods running on Amazon EC2 nodes.

Added Kubernetes version 1.18 support for new clusters and version upgrades.

You can now specify a custom CIDR block that Kubernetes will assign service IP addresses from.

You can now associate different security groups to some of the individual pods running on many Amazon EC2 instance types.

You can now deploy nodes running Bottlerocket .

You can now launch Arm nodes in managed and self-managed node groups.

You can now deploy a managed node group using an Amazon EC2 launch template. The launch template can specify a custom AMI, if you choose.

You can now use Amazon EFS with AWS Fargate.

New platform version with security fixes and enhancements, including UDP support for services of type LoadBalancer when using NLB with Kubernetes 1.15 or later. For more information, see the Allow UDP for AWS NLB issue on GitHub.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Africa (Cape Town) ( af-south-1 ) and Europe (Milan) ( eu-south-1 ) Regions.

AWS Fargate provides CloudWatch usage metrics which provide visibility into your accounts usage of Fargate On-Demand resources.

Added Kubernetes version 1.17 support for new clusters and version upgrades.

You can create and manage App Mesh resources from within Kubernetes. The controller also automatically injects the Envoy proxy and init containers into pods that you deploy.

You can add Amazon EC2 Inf1 nodes to your cluster.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the AWS GovCloud (US-East) ( us-gov-east-1 ) and AWS GovCloud (US-West) ( us-gov-west-1 ) Regions.

Kubernetes version 1.12 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.12 clusters to version 1.13 or higher in order to avoid service interruption.

Added Kubernetes version 1.16 support for new clusters and version upgrades.

Added the AWSServiceRoleForAmazonEKS service-linked role.

Added Kubernetes version 1.15 support for new clusters and version upgrades.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Beijing ( cn-north-1 ) and Ningxia ( cn-northwest-1 ) Regions.

Added topic for installing the Amazon FSx for Lustre CSI Driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Amazon EKS now enables you to restrict the CIDR ranges that can communicate to the public access endpoint of the Kubernetes API server.

Amazon EKS now enables you to resolve the private access endpoint of the Kubernetes API server from outside of a VPC.

Amazon EKS now supports creating clusters on AWS Outposts.

Amazon EKS Kubernetes clusters now support running pods on Fargate.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Canada (Central) ( ca-central-1 ) Region.

Amazon EKS managed node groups automate the provisioning and lifecycle management of nodes (Amazon EC2 instances) for Amazon EKS Kubernetes clusters.

New platform versions to address CVE-2019-11253 .

Kubernetes version 1.11 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.11 clusters to version 1.12 or higher in order to avoid service interruption.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the South America (São Paulo) ( sa-east-1 ) Region.

Amazon EKS clusters running Kubernetes version 1.14 now support Windows workloads.

Added a chapter to cover some of the different types of Kubernetes autoscaling that are supported on Amazon EKS clusters.

Updated topic for installing the Kubernetes Dashboard on Amazon EKS clusters to use the beta 2.0 version.

Added topic for installing the Amazon EFS CSI Driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Added topic for retrieving the Amazon EKS optimized AMI ID using an Amazon EC2 Systems Manager parameter. The parameter eliminates the need for you to look up AMI IDs.

Manage tagging of your Amazon EKS clusters.

Added topic for installing the Amazon EBS CSI driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address CVE-2019-9512 and CVE-2019-9514 .

Amazon EKS discontinued support for Kubernetes version 1.11 on November 4, 2019.

Added Kubernetes version 1.14 support for new clusters and version upgrades.

With IAM roles for service accounts on Amazon EKS clusters, you can associate an IAM role with a Kubernetes service account. With this feature, you no longer need to provide extended permissions to the node IAM role so that pods on that node can call AWS APIs.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Middle East (Bahrain) ( me-south-1 ) Region.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Asia Pacific (Hong Kong) ( ap-east-1 ) Region.

Kubernetes version 1.10 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.10 clusters to version 1.11 or higher in order to avoid service interruption.

The AWS ALB Ingress Controller for Kubernetes is a controller that triggers the creation of an Application Load Balancer when ingress resources are created.

Removing unnecessary kubectl binary from AMIs.

Added Kubernetes version 1.13 support for new clusters and version upgrades.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the vulnerabilities described in AWS-2019-005 .

Amazon EKS stopped supporting Kubernetes version 1.10 on July 22, 2019.

New platform version for Kubernetes 1.11 and 1.10 clusters to support custom DNS names in the Kubelet certificate and improve etcd performance.

This getting started guide helps you to install all of the required resources to get started with Amazon EKS using eksctl , a simple command line utility for creating and managing Kubernetes clusters on Amazon EKS.

The aws eks get-token command was added to the AWS CLI so that you no longer need to install the AWS IAM Authenticator for Kubernetes to create client security tokens for cluster API server communication. Upgrade your AWS CLI installation to the latest version to take advantage of this new functionality. For more information, see Installing the AWS Command Line Interface in the AWS Command Line Interface User Guide.

New platform version for Kubernetes 1.12 clusters to support custom DNS names in the Kubelet certificate and improve etcd performance. This fixes a bug that caused node Kubelet daemons to request a new certificate every few seconds.

Added topic for deploying Prometheus to your Amazon EKS cluster.

Amazon EKS control plane logging makes it easy for you to secure and run your clusters by providing audit and diagnostic logs directly from the Amazon EKS control plane to CloudWatch Logs in your account.

Added Kubernetes version 1.12 support for new clusters and version upgrades.

Added documentation for getting started with App Mesh and Kubernetes.

Added documentation for disabling public access for your Amazon EKS cluster's Kubernetes API server endpoint.

The Kubernetes Metrics Server is an aggregator of resource usage data in your cluster.

These open source projects extend the functionality of Kubernetes clusters running on AWS, including clusters managed by Amazon EKS.

The helm package manager for Kubernetes helps you install and manage applications on your Kubernetes cluster. This topic helps you install and run the helm and tiller binaries locally so that you can install and manage charts using the helm CLI on your local system.

New platform version updating Amazon EKS Kubernetes 1.11 clusters to patch level 1.11.8 to address CVE-2019-1002100 .

Amazon EKS has increased the number of clusters that you can create in a Region from 3 to 50.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (London) ( eu-west-2 ), Europe (Paris) ( eu-west-3 ), and Asia Pacific (Mumbai) ( ap-south-1 ) Regions.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the vulnerability described in ALAS-2019-1156 .

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the CVEs referenced in ALAS2-2019-1141 .

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Asia Pacific (Seoul) ( ap-northeast-2 ) Region.

Amazon EKS region expansion

Amazon EKS is now available in the following additional regions: Europe (Frankfurt) ( eu-central-1 ), Asia Pacific (Tokyo) ( ap-northeast-1 ), Asia Pacific (Singapore) ( ap-southeast-1 ), and Asia Pacific (Sydney) ( ap-southeast-2 ).

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (Stockholm) ( eu-north-1 ) Region.

New platform version updating Kubernetes to patch level 1.10.11 to address CVE-2018-1002105 .

The Application Load Balancer ingress controller releases version 1.0.0 with formal support from AWS.

The Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes version 1.2.1 now supports custom network configuration for secondary pod network interfaces.

Amazon EKS platform version 1.10-eks.2 now supports MutatingAdmissionWebhook and ValidatingAdmissionWebhook admission controllers.

Canonical has partnered with Amazon EKS to create node AMIs that you can use in your clusters.

Amazon EKS has added the update-kubeconfig to the AWS CLI to simplify the process of creating a kubeconfig file for accessing your cluster.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMIs (with and without GPU support) to provide various security fixes and AMI optimizations.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (Ireland) ( eu-west-1 ) region.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to use a new AWS CloudFormation node template and bootstrap script . In addition, a new Amazon EKS optimized AMI with GPU support is available.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the CVEs referenced in ALAS2-2018-1058 .

Amazon EKS has open-sourced the build scripts that are used to build the Amazon EKS optimized AMI. These build scripts are now available on GitHub.


Documents - History

Figure 15.70. Document History dialog

The History Dialog displays the list of the documents you have opened in previous sessions. It is more complete than the list you get with the “ Open Recent ” command.

4.3.1. Activating the Dialog

The “ History ” dialog is a dockable dialog see the section Section 2.3, “Dialogs and Docking” for help on manipulating it.

From an image menu: Windows → Dockable Dialogs → Document History .

From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add Tab → Document History .

From the image Menu bar through: File → Open Recent → Document History .

4.3.2. Using the Document History dialog

The scroll bar allows you to browse all images you have opened before.

In the Tab menu for the “ Document History ” dialog, you can choose between View as Grid and View as List . In Grid mode, the documents are laid out in a rectangular array. In List mode, they are lined up vertically, with each row showing a thumbnail of the contents of the image, its name, and its pixel dimensions.

Ctrl + F opens a search field. See View as List View as Grid

Brug Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. Med Flytte key pressed, it raises an image hidden behind others. Med Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

Brug Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

Brug Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

Brug Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. Med Flytte key pressed, it acts on all previews. Med Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.


How To Check Your Printed Documents History On Windows 10

There will be many instances when it is useful to know what has been printed from a certain computer. You can find out everything that you’re about to print and you will also know how to view what you’ve already printed — whether it was recent or a long time ago.

You can also check to see if anyone else has been printing from your computer without your permission.

How To Access Your Print Queue

Viewing your print queue allows you to see the document that you’re about to print. This comes in handy if you think you’ve accidentally sent the wrong file to your print queue.

If you did send the wrong file to your printing list, you will end up wasting time, ink, and paper. Løsningen? Check your print queue to be 100% certain.

 • First, press the Windows button and search for Printers & scanners. Once it shows up, launch this.

 • Then select the name of your printer. Click on it to open a menu just under it. Then choose Open queue.

 • Når du klikker Open queue, a window will pop up. There, you will see a list of what’s about to go through your printer. You will also get to view a recent print job.

The print queue provides you with all the information that you need regarding the documents that are and were on your queue. Dette inkluderer Document Name, Status, og Size.

How To View Your Recent Print History

Even though your printer’s queue lets you view print jobs, it’s limited to recent documents. If you want a complete log of all recently printed documents, you’re out of luck. You can’t count on your printer’s queue for this.

But luckily, there’s a workaround. Instead of going to your printer’s queue, you can turn to the Event Manager.

 • Type in eventvwr.msc. Then click Okay. Doing this will confirm the action and run the task.

This grants access to the Event Viewer. This program allows you (and all the administrators and users of your computer) to access event logs on a remote machine.

While using Løb is easy, there is an alternative. That is to launch Event Viewer directly from the start menu.

 • Once you expand Windows, you will reveal lots of items. Fortunately, this list is alphabetical and therefore makes the hunt easy. So scroll down to ‘P’ and find PrintService. Then select this option.

 • Vælge Operational. Right-click on it and from the selection, go with Ejendomme.

 • There, go to the Generel fane. Look for Enable logging. Beside it is a box for that allows relevant information to be recorded.

 • Once you’re done, click ansøge. Then hit Okay to save the changes and close the window.

From this point on, you will have a record of future print jobs. Anytime you want, you can view this record.

 • To see it in action, simply launch the PrintService folder. Right-click on it and select Open Saved Log.

 • Once you open this, you will see a list of logs from the moment you enabled logging. Or you can just launch Event Viewer and select Open Saved Log.

How To Check Your Printing History

Enabling your system to record future printing jobs is one useful function. But what if you want to look back on what you have already printed since the beginning of time?

If you’re on Windows 10, it’s not going to be a problem. Just follow these simple steps.

 • There, scroll down to the Related settings afsnit. Next, you need to fire up Print server properties.

 • On this tab, you can check your spool folder. You should also check the boxes that say the following: Show informational notifications for local printers og Show informational notifications for network printers.
 • To save the changes, click ansøge. Now, select Okay.

Christopher Jan Benitez is a freelance writer for hire who provides actionable and useful web content to small businesses and startups. In his spare time, he religiously watches professional wrestling and finds solace in listening to '80s speed metal. Read Christopher's Full Bio


1 Correct Answer

Please sure you have kept "Attach audit report to completed documents" to "Always".

Thank you, Aadesh. I have selected "Always" in this section but the Document History is sent as a separate document and not included in the signed document. Is there another selection I need to make to have Document History be included as the last page(s) of the signed document?

When I select Account Settings, I only see Signature Preferences and External Archive. I don't see the rest of the list items here.

Please be informed this feature is only available in Adobe Sign Business & Enterprise accont. And I suppose you are logged into an Individual account.

Please click on the (?) Symbol at the top right corner of your account & open a support ticket or chat, our technical support team will help you to make the required changes throught the backend tool.

This used to work for professional adobe sign accounts. I remember having documents with the audit trail attached. When was this ability removed from the Adobe Acrobat Pro subscribers?

Ok, I did a little more digging. Thankfully the audit trail page at the end of the document IS available still to Adobe Acrobat Professional subscribers when they use Adobe Sign (send for Signature)!

After all parties sign a document using Adobe Sign, an email is sent to the appropriate parties containing the completed document as an online link AND as an attachment in the email . The audit trail page is only included in the document itself when viewing the file that is attached in the email . If the user attempts to view the file using the online link, then the audit trail page will not be available.

This is a screenshot of a document being previewed using the online web link. It will only show the audit trail in a separate scrollable window pane , or in the downloadable " audit report " but not in the actual document .

However, when the file is downloaded FROM THE EMAIL that is sent the audit trail will be at the end of the document (the last page).


1944&mdashServiceman&rsquos Readjustment Act

Millions of servicemen returning from World War II faced financial and employment challenges: there were too many men looking for work for the number of jobs available. FDR signed the Serviceman&rsquos Readjustment Act, more commonly known as the GI Bill, as a way to alleviate some of the problems.

The Serviceman&rsquos Readjustment Act is largely responsible for the economic boom of the 1950s. Veterans were able to attend college and enter the middle class at rates far faster than any generation before or since. Housing allowances caused a sharp increase in home ownership, and a rosy economic future led to the baby boom.


This collection includes more than 1,300 documents consisting of national estimates, intelligence memo, daily updates, and summaries of foreign media concerning developments on the Korean Peninsula during 1947 - 1954. The release of this collection, which coincides with the 60th anniversary of the start of the war, makes available to the public the largest collection of Agency documents released on this issue. The release of these documents is in conjunction with the conference, "New Documents and New Histories: Twenty-First Century Perspectives on the Korean War," co-hosted by the Harry S. Truman Presidential Library and the CIA in Independence, Missouri.

The Czechoslovak crisis began in January 1968. The Czech communist leadership embarked on a program of dramatic liberalization of the political, economic, and social orders. These reforms triggered increasing Soviet concerns culminating in the invasion of 21 August 1969. This collection of documents pertains to these issues, the responses and analysis of this event in history.


Se videoen: NEGERI DI BAWAH KABUT